Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα Το αμπελι Συστήματα διαμόρφωσης και υποστύλωσης

Συστήματα διαμόρφωσης και υποστύλωσης

Το σύστημα διαμόρφωσης που θα δώσουμε στα φυτά μας σε συνδυασμό με το ακολουθούμενο σύστημα υποστύλωσης έχουν σκοπό την διευκόλυνση της εκμηχάνισης των καλλιεργητικών εργασιών, την αύξηση της έντασης της φωτοσύνθεσης του φυλλώματος, την δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος ώστε να μειωθούν οι προσβολές από τις ασθένειες και γενικότερα την μείωση του κόστους παραγωγής.
Τα κύρια συστήματα διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται σε ποικιλίες οινοποίησης είναι το κυπελλοειδές και το γραμμικό σύστημα.

Κυπελλοειδές σύστημα
Το παραδοσιακό σύστημα διαμόρφωσης στις περιοχές μεσογειακού κλίματος είναι το κυπελλοειδές. Αυτό το σύστημα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.
πλεονεκτήματα
•    εύκολη διαμόρφωση και μικρό κόστος
•    μικρό ύψος κορμού συνεπάγεται προστασία εδαφικής υγρασίας
•    προστασία σταφυλιών από ήλιο και αέρα (κρυμμένα στο φύλλωμα)
•    πρωιμότητα στην ωρίμανση (καλλιέργεια του εδάφους σε δυο κατευθύνσεις)
μειονεκτήματα
•    μείωση της ζωηρότητας και της παραγωγικότητας των φυτών
•    ανεπαρκής αερισμός και φωτισμός των σταφυλιών σε γόνιμα εδάφη
•    δυσκολία λουσίματος των σταφυλιών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα
•    δυσκολία εκμηχάνισης καλλιεργητικών εργασιών

Γραμμικό σύστημα
Το γραμμικό σύστημα παρουσιάζει μεγάλη διάδοση σε όλες τις αμπελουργικές χώρες καθώς τα πλεονεκτήματά του είναι πολλά.
πλεονεκτήματα
•    ευκολία εφαρμογής κλαδέματος, φυτοπροστασίας και τρυγητού
•    ομοιόμορφη ωρίμανση των σταφυλιών
•    δημιουργεί ιδανικές συνθήκες φωτισμού και αερισμού φυλλώματος και σταφυλιών
•    υψηλότερες αποδόσεις
•    πλήρης εκμηχάνιση της καλλιέργειας

μειονεκτήματα
•    αυξημένο κόστος λόγω υποστύλωσης των φυτών
•    εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την σωστή διαμόρφωση
•    αυξημένες απαιτήσεις σε υγρασία και λίπανση

Το πώς θα επιλέξουμε ποιο σύστημα διαμόρφωσης και υποστύλωσης θα πρέπει να ακολουθήσουμε εξαρτάται από την ζωηρότητα της ποικιλίας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε, το περιβάλλον στο οποίο θα ανήκει ο αμπελώνας μας και το μικροκλίμα της υποπεριοχής αλλά και από το κόστος εγκατάστασης.